Regulamin

§ 1 Definicje

Dezaktywacja Konta – czynność faktyczna, do dokonania której uprawniony jest Operator polegająca na usunięciu wszystkich danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji, w wyniku której określony Użytkownik traci możliwość korzystania z Platformy i Karty.

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu produktu w miejsce wskazane przez Użytkownika .

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji na Platformie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika na Platformie.

Konto Użytkownika – podstrona serwisu , w ramach której klient ma możliwość min. zarządzać swoimi danymi osobowymi, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego zamówień.

Klient – jest to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i korzysta z usług Sklepu Internetowego sklep.kumogarden.com

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, składającego się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na złożeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana za pomocą panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu.

Siła wyższa – jest to zdarzenie nagłe, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od obu Stron.

Sklep Internetowy – sklep.kumogarden.com (sklep internetowy) dostępny pod adresem https://sklep.kumogarden.com , za pośrednictwem którego można kupić produkty.

Strona – Usługodawca i Klient.

Treść – treści i obiekty (np. dane, zdjęcia, filmy, pliki) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach oraz wizerunek osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony Sklepu m.in.  poprzez zawarcie odesłania internetowego ,,linku” do innej strony internetowej.

Towar – dobro materialne przeznaczone na sprzedaż jak i rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.kumogarden.com.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z dostawą Towaru (np. usługa transportowa).

Produkt – Towary i Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym sklep.kumogarden.com.

Usługodawca – Sklep obsługuje firma HEGEN INVESTING GROUP KRZYSZTOF HEGENBARH z siedzibą przy ul. Bydgoskich Przemysłowców, nr 6 lok. 102, (85-862) Bydgoszcz

Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/ lub drogą telefoniczną określające rodzaj i liczbę Produktu.

§ 2 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystywaniu środków porozumiewania na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem https://sklep.kumogarden.com oraz oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Sklep Internetowy, działający pod adresem http://sklep.kumogarden.com prowadzony jest przez firmę HEGEN INVESTING GROUP KRZYSZTOF HEGENBARH z siedzibą przy ul. Bydgoskich Przemysłowców, nr 6 lok. 102, (85-862) Bydgoszcz.

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

W przypadku umów w zakresie usług finansowych (np.kredytów) stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług wzorców umownych (np. regulaminów, ogólnych warunków umów) , które udostępniono na stronie internetowej Sklepu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną, niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez osoby trzecie , które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych ww. usług.

Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. ukończone 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości korzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu  https://sklep.kumogarden.com. Powyższy obowiązuje, pod warunkiem, że nie naruszy praw przysługujących Konsumentom.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj.linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.kumogarden.com

Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą usługę Sklepu Internetowego, w tym usług  świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo ) bez informowania o tym Klientów.

Korzystając ze Sklepu Internetowego konieczne jest spełnienie niezbędnych warunków teleinformatycznych:

– minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli

Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

– dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klienta,

– utrzymywanie sesji klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,

Prawa wyłączone do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak produktu), wchodzące w skład wszystkie elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Informacja o cenie podawana na stronie https://sklep.kumogarden.com  ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 pkt. 2 Regulaminu oraz dokonania przedpłaty na poczet cen produktu lub usługi w terminie 2 dni od otrzymania od Usługodawcy faktury proforma. Cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.

W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą elektroniczną i niepodania przez  Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem oraz dokonania przedpłaty na poczet ceny produktu i/lub usługi w terminie 2 dni od dnia otrzymania od Usługodawcy faktury proforma.

Zdjęcia, prezentacje i filmy na temat Produktów sklepu sklep.kumogarden.com umieszczane są w celach przykładowych i ich celem jest prezentacja konkretnie wskazanych produktów.

§ 3 Warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

W ramach serwisu https://sklep.kumogarden.com Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu (w przypadku braku Rejestracji) oraz dokonania przedpłaty na poczet ceny produktu lub usługi w terminie 2 dni od dnia otrzymania od Usługodawcy faktury proforma. W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jeden z zakładek stron Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.

Usługodawcą nie jest dostawcą usługi internetu oraz dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnym w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

Korzystanie z poszczególnych Usług Sklepu Internetowego może być odpłatne. Informacje w tym zakresie za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym korzystaniem z ww. usług w ramach odpowiednich zasobów Sklepu Internetowego

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu informacji oraz komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywania przez Klienta Zamówień i Rezerwacji drogą telefoniczną, wszelkie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane przez Usługodawcę.

Usługodawca zaznacza sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosowanie do zakresu i warunków wynikających z posiadania uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania się jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

Klient jest zobowiązany w szczególności do:

– niepodejmowania działań typu: rozsyłanie i umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; przedsięwziąć czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta

– korzystanie z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności jeśli chodzi o oprogramowania lub urządzenia

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie do użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez Usługodawcę

– korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa prywatności) i wszelkich im praw przysługujących

– niedostarczenia i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa

– korzystanie z zasad zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego podczas dokonywania Zamówień lub Rezerwacji drogą elektroniczną.

Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak i również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień/ Rezerwacji drogą telefoniczną , jak i również ograniczyć jego dostęp do całości zasobów Sklepu Internetowego  ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

– podał błędne dane lub naruszające osób trzecich

– dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich , a w szczególności dóbr osobistych innych Klientów

– dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego, min. dokonywanie Zamówień i Rezerwacji Produktów i ich nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V oraz Rozdziału VI niniejszego Regulaminu

Osoba, która została pozbawiona praw do korzystania ze Sklepu Internetowego na podstawie postanowień art. III ust. 11 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 4 Rezerwacje Produktów i zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy.

Klient może:

dokonać poprzez Sklep Internetowy lub drogą telefoniczną Rezerwacji wybranego Produktu, który następnie zakupi. W przypadku Rezerwacji Produktu, umowa sprzedaży zarezerwowanych produktów zostanie zawarta w terminie wskazanym w Rezerwacji. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.

Aby dokonać Rezerwacji Produktu poprzez Sklep Internetowy, należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym  i dokonać Rezerwacji tego Produktu, ze wskazaniem, kiedy ma być zawarta Umowa sprzedaży podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i Informacje.

Kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mai oraz dokonania przedpłaty na poczet cen Produktu lub usługi w terminie 2 dni od dnia otrzymania od Usługodawcy faktury proforma. W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa Sprzedaży Produktów  zostanie zawarta za potwierdzeniem przez Usługodawcę złożenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej oraz dokonania przedpłaty na poczet ceny produktu lub usługi w terminie 2 dni od dnia otrzymania od Usługodawcy faktury proforma.

Aby dokonać Rezerwacji Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić pod odpowiedni numer (wskazany w treści aktualnych informacji dostępnych na Stronie https://sklep.kumogarden.com ) i dokonać Rezerwacji tego Produktu ze wskazaniem kiedy ma być zawarta Umowa Sprzedaży, podejmując kolejne czynności w oparciu o komunikaty konsultanta Usługodawcy.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową https://sklep.kumogarden.com, następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu  o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

Rezerwacja Produktu i złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są po akceptacji niniejszego Regulaminu. W przypadku usługi finansowej (kredyt) złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest dodatkowo po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacją wzorca umownego (regulaminu, ogólnych warunków umownych ) dotyczących usługi finansowej.

Po dokonaniu Rezerwacji Produktów lub złożenia Zamówienia, Klient, w przypadku podania adresu e-mail, otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:

e-mail o tytule „Rezerwacja nr xxx – potwierdzenie rezerwacji” zawierający ostateczne potwierdzenie Rezerwacji lub „Zamówienie nr xxx – potwierdzenie zamówienia” potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 2 (słownie: dwóch dni) roboczych od dnia wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Rezerwacja lub Zamówienie mogą zostać anulowane.

W przypadku zakupu Produktów w systemie ratalnym Umowa sprzedaży może być zawarta tylko i wyłącznie po zawarciu Umowy z dostawcą produktów finansowych. W tym celu należy dokonać Rezerwacji Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną.

Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt 2 powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.

Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– w przypadku dokonania Rezerwacji Produktu za pośrednictwem Sklepu lub drogą telefoniczną – przelewem bankowym na zasadach przedpłaty.

Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży oraz dokonaniu przedpłaty na poczet ceny produktu lub/i usługi w terminie 2 dni od dnia otrzymania od Usługodawcy faktury proforma.

W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.

W przypadku dokonania Rezerwacji Produktu, Umowa sprzedaży może zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 7 punkt 2 powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej, o ile przy Produkcie nie zaznaczono inaczej.

Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary przesyłką kurierską lub za pośrednictwem współpracujących z Usługodawcą firm transportowych. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu Rezerwacji Towaru lub w czasie składania Zamówienia.

W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej

Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.

Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zarezerwowane lub zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu/odrzuceniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 7 punkt 2 powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

Produkty, które Klient zarezerwował w toku Rezerwacji, mogą zostać zakupione przez Klienta w Sklepie (spośród wskazanych na stronie https://sklep.kumogarden.com). Powyższe nie dotyczy przypadków gdy określone Towary:

– nie są obecnie dostępne w Sklepie fizycznym  lub

– nie są obecnie w ogóle dostępne u producentów poszczególnych produktów.

Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

– uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

– niekompletności przesyłki,

– niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

powiadomić o tym niezwłocznie Usługodawcę pod numerem telefonu wskazanym na stronie.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia kredytu przez instytucję finansową oraz brak możliwości uiszczenia przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych.

Realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną dokonywana jest przez Sklep Internetowy.

§ 5 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Powyższe dotyczy przypadku, o którym mowa w treści art. IV ust. 1 punkt 2 Regulaminu (Zamówienie).

W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy Przedsiębiorcą, a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W przypadku usług finansowych (np. kredyt) stosuje się postanowienia właściwego dla ww. usług wzorca umownego (np. regulamin, ogólne warunki umowy) udostępnionego na stronie Sklepu.

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres:Sklep KUMO GARDEN; ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 lok. 102, 85-862 Bydgoszcz oraz na adres e-mail: doradcy@kumogarden.com

Wskazany w art. V ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło zawarcie umowy sprzedaży produktu lub świadczenie Usług dodatkowych.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

– mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: uszkodzenie opakowania, zalanie) lub

wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres wskazany przez Usługodawcę.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

– świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. V ust. 1 powyżej,

– umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

– świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

– wyżej art.5 ust.2 tj. umowa sprzedaży z Usługodawcą została zawarta przez firmę lub osobę prawną oraz jednostkę organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

§ 6 Niezgodność Towaru z umową.

Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela pracownik Obsługi Klienta pod numerem telefonu wskazanym na sklep.kumogarden.com

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

§ 7 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres wskazany na stronach Sklepu https://sklep.kumogarden.com

Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

W trakcie korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu.

Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu powyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia.

Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę firmy), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

§ 8 Odpowiedzialność.

Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

– utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,

– skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

– szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m. in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

– treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

– za treść reklam zamieszczanych w Sklepie przez podmioty trzecie

Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.

§ 9 Pozostałe prawa i obowiązki.

Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta

Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

Płatności PayU